تلفن: 66570947

.

عدم تمرکز دردرس خواندن چه رابطه ای به هوش دارد؟

هم یک کودک باهوش  و هم یک کودک کم هوش می توانند کم حواس باشند پس نمی توان گفت ارتباط مشخص و مستقیم میان هوش و عدم تمرکز دردرس خواندن وجود دارد.

 به نظر می رسد کودکانی که دچار عدم تمرکز دردرس خواندن هستند ، انرژی زیاد درونی که تخلیه نشده دارند که این امر در زمان انجام کارهایی مهم آنها را وا می دارد شیطنت  و بازیگوشی کنند. در برخی موارد عدم تمرکز کودکان تخلیه نشدن انرژی آنهاست. بچه ها حتما باید بازی کنند و جنب و جوش داشته باشند. چون بازی هم انرژی شان را تخلیه می کند و هم باعث تکامل مغزشان می شود . برای درمان عدم تمرکز دردرس خواندن چنین کودکانی ورزش پیشنهاد می شود.

البته اگر کلاس ورزشی به شکل آموزش اجباری در بیاید و کودک صرفا به کلاس برود تا فنون و قوانینی را یاد بگیرد پاسخ منفی به این راهکار خواهد داد و تاثیری در تخلیه انرژی اش ندارد. کودک باید به محیطی برود که آزادانه بتواند جست و خیز و شیطنت کند. پارک و بازی های گروهی با کودکان دیگر را پیشنهاد مناسبی می باشد.