تلفن: 66570947

.

چند نکته گفتار درمانی برای پدر و مادر ها

در اینجا راههایی پیشنهاد می شود که بیشترین تاثیر را در آموزش زبان و گفتار درمانی در منزل به فرزندتان دارند.

یک مسئله ای که زیاد بر آن تاکید می شود این است که یادگیری زبان وقت بسیار زیادی لازم دارد.حتی اگر پیشرفتی صورت نمی گیرد یا پیشرفت کم است، شما باید استقامت داشته باشید.این رمز موفقیت است و بزودی نتایج کار را خواهید دید. گرچه بازیها موثر خواهند بود، اما نکاتی هست که باید همیشه در ذهن داشته باشید حتی اگر از خدمات بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران نیز بهره مند باشید:

آموزش را برای کودک لذتبخش کنید- سعی کنید بفهمید که کودک از چه چیزی مخصوصا خوشش می آید و از آن به عنوان پاداش در برابر کارهایی که مایلید انجام دهد استفاده کنید. اینها ممکن است شامل خوردنیها یا نوشیدنیها باشد(بستنی، سیب، پنیر،آبمیوه...) یا حتی استفاده از ضبط صوت و ضبط کردن صداها در حین بازی و فعالیت می تواند یک وسیله تشویق باشد. از اینکه بازیها بصورت تمرین یا کار دربیاید اجتناب کنید چون در اینصورت ممکن است نتایج مطلوبی برای کودک بجا بگذارد.

  وضعیت را کنترل کنید- اگر می خواهید چیزهای جدیدی به کودکتان یاد دهید ضروریست که کنترل داشته باشید و کودک کاری را انجام دهد که شما میخواهید. اگر اینطور نبود او را نادیده بگیرید، چاپلوسیش را نکنید.بهترین کار این است که چیزی نگویید و به فعالیت خود ادامه دهید. اگر کودک به بدرفتاری خود ادامه داد اتاق را ترک کنید و بعد دوباره برگردید. اگربازهم بد رفتاری را ادامه داد کار را به روز دیگری موکول کنید.معمولا کودک بسرعت به این روش پاسخ می دهد.

 به گفتار خودتان توجه کنید- ما اغلب بدون اینکه متوجه باشیم خودمان یادگیری گفتار را برای کودک مشکل می کنیم به این علت که خودمان درست صحبت نمی کنیم.