تلفن: 66570947

.

فضای فیزیکی و تجهیزات برای یک مرکز گفتار درمانی

فضای فیزیکی و تجهیزات برای دریافت مجوز یک کلینیک گفتار درمانی

 
6- حداقل امکانات و تجهیزات برای ارائه خدمات به شرح زیر می باشد : 

الف ) اتاق درمان حدود 10 تا 12 متر مربع 

ب ) سالن انتظار متناسب با مراجعین و سرویس بهداشتی در دسترس باشد . 

ج ) محیط از نظر نور ، دما و پاکیزکی مناسب باشد 

د ) از نظر قرار گیری در طبقات ساختمان محدودیتی ندارد 

ه ) میز و صندلی مناسب مراجعین موجود باشد 

و ) سرو صدا در اتاق درمان نباشد ( مطابق محیط های معمولی باشد ) 

ز ) وسایل باز خورد بینایی و شنوایی موجود باشد 

ح ) وسایل کمک آموزشی مانند کارت تصاویر ، کتاب های آموزشی کودکان ، لگو ، پازل و موارد مشابه برحسب نیاز 

ط ) برگه های ارزیابی اختلالات گفتار و زبان مطابق با موارد موجود در دانشگاه های علوم پزشکی 

ی ) قاشقک ، گاز استریل ، الکل ، دستکش یک بار مصرف ، نی ، شمع ، جراغ قوه ، دستمال کاغذی 

ک ) وسایل صداساز برای کودکان و وسایل بازی و آموزش کودکان 

ل ) ضبط صوت برای ثبت نمونه گفتار مراجعین 

تجهیزات ، موقعیت و فضای فیزیکی ‘ امکانات فنی و ساختمانی مرکز گفتار درمانی می بایستی قبل از اخذ مجوز فعالیت به تائید کارشناسان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط برسد .

مرکز گفتاردرمانی توانش با داشتن موارد فوق افتخار دارد تا بعنوان بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران به کلیه عزیزان خدمت رسانی مینماید