تلفن: 66570947

.

علوم اعصاب شناختي

علوم اعصاب شناختي در زمره علوم زيستي است كه از درهم آميختن شاخه هاي علمي مختلف به وجود آمده است. در اين حوزه از دانش، ارتباط فعاليت سلول هاي مغز با قابليت هاي شناختي مانند ادراكات حسي، توجه، تصميم گيري، حافظه و يادگيري مورد مطالعه قرار مي گيرند.

تحول دانش ما درباره مغز و قابليت هاي شناختي آن طي سه دهه گذشته بر بسياري از حوزه هاي علمي ديگر تاثير گذاشته و منجر به ظهور علوم ميان رشته يي و فناوري هاي جديد شده است. رشد سريع علم فيزيك در اوايل قرن بيستم زمينه ساز شكوفايي دانش هسته يي، توليد نيمه هادي ها، فناوري ديجيتال، ظهور عصر اطلاعات و در نتيجه تغيير ساختار ژئوپولتيكي، اقتصادي و نظامي جهان شد. ولي رشد انفجارگونه علوم اعصاب و دانش ما از مغز و قابليت هاي پيچيده آن در حال حاضر به مراتب سريع تر از رشد علم فيزيك در قرن گذشته است. گستره و عمق تاثير اين تحول علمي مهم در ابعاد مختلف زندگي بشر در دهه هاي آينده آشكار خواهد شد.