تلفن: 66570947

.

تاثیرات موسیقی درمانی در مهارت های کودکان

نوشته شده توسط ندا قدمگاهی

ندا قدمگاهی مسئول فنی بخش یک کلینیک توانبخشی توانش

تاثیرات موسیقی درمانی در مهارت های کودکان

تقویت مهارت های گفتاری و زبانی :

گفتار و آواز در عملکرد بسیار مرتبط به هم هستند و در مناطق مغزی ، مجاورت زیادی دارندگفتار معمولی به طور طبیعیعناصر موسیقی مانند متر، ریتم، و مسیر ملودیک . . . را در بر دارد تحقیقات نشان می دهد کهموسیقی باعث تقویت عملکرد گفتار و زبان می شود . موسیقی درمانی می تواند کسانی را که عدم توانایی تکلم دارند به برقراری ارتباط و بیان خود به صورت غیر کلامی قادر سازدونیزدر توسعه ارتباط کلامی، گفتار، ومهارت های زبانی کمک کننده است . موسیقی درمانگرها می توانند به یک فرد با اختلال یا تاخیر در توانایی های مختلف گفتاری برای یادگیری چگونگی صحبت کردن بهطریق آواز خواندن و یا ارتباط غیر کلامی از طریق موسیقی کمک کنند.

تقویت مهارت های شناختی:

مغز به تمام عناصر موسیقی شامل ریتم، سرعت، ملودی، هارمونی، و غیره حساس است و واکنش نشان می دهد به خصوص ریتم که سازماندهی خاصی به مغز می دهد . این محرکهای شنیداری به مناطق بالاترپردازش های شناختیدر مغز صعود می کنند و سبب بهینه سازی و افزایش کارایی مهارت های شناختی می شوند . موسیقی یک محیط آموزشیمطلوبی را فراهم می کند که با سازماندهی اطلاعات و تبدیل آموخته ها به بخش های کوچک تر آنها را برای یادگیری وحفظ آسان تر می کند . موسیقی سبب جذب توجه و پایدار نگه داشتن آن می شود . توجه لازمه یادگیری استو اغلب بعنوان یک وسیله حافظه ای برای یادگیری مفاهیم جدید، از قبیل یادگیری الفبا از طریق آهنگ عمل می کند . موسیقیدرمانگران می توانند از موسیقی برای بهبود مهارت های شناختی از قبیل توجه، حافظه، خلق، وعملکرد اجرایی (سطح بالاتر پردازش در مهارت های آکادمیک استفاده کنند.

تقویت مهارت های اجتماعی و رفتاری :

موسیقی بسیار انگیزه بخش و جذاب است و می تواند به عنوان یک تقویت کننده طبیعی برای پاسخ های مطلوبی چونکاهش رفتارهای منفی و یا افزایش خود کنترلی و مشارکت فعال اجتماعی از طریق راههای مناسب استفاده شود.همچنین تسهیل کننده بهبودی در مهارت های اجتماعی از قبیل بازی مشارکتی نوبت گیری ، روابط متقابل، گوش دادن و پاسخ دادن به دیگران می باشد موسیقی درمانی یک محیط غیر تهدید آمیز وساختار یافته را فراهم میکند که در آن افرادفرصت برای توسعه شناخت خود و بیان مناسب احساسات خود را پیدا می کنند.

بهبود هماهنگی حرکتی :

تحقیقات تشابه بین ریتم و حرکت راتایید می کنند . ریتم می تواند برای سازماندهی، هماهنگی و بهبود حرکت استفاده شودموسیقی درمانگرها می توانند از موسیقی برای تسهیل حرکت با کیفیت کاربردی تر در مهارت های حرکتی ظریف و درشت از جمله برنامه ریزی حرکتی ، کنترل حرکتی، هماهنگی حرکتی، آموزش راه رفتن و آگاهی بدناستفاده کنند .

بهبود پردازش های حسی چندگانه:

 

موسیقی ، تحریکات چند حسی (شنوایی، بینایی و لامسهرا فراهم می کند جزء ریتمیک موسیقی برای سیستم های حسی بسیار سازمان دهنده است در نتیجه حس های شنوایی، بینایی، لامسه، عمقی (ورودیبه عضلات و مفاصل)،وستیبولار (ورودی برای تعادلو مهارت های پردازش های خود تنظیمی می تواند از طریق موسیقی درمانی بهبود یابد.