تلفن: 66570947

.

گفتاردرمانی برای حافظه و شناخت

مجموعه‌ای از تمام توانایی‌های ذهنی و فرآیندهای مرتبط با دانش: توجه، حافظه و حافظه کاری، قضاوت و ارزیابی، استدلال و “محاسبه”، حل مسئله و تصمیم گیری، درک و تولید زبان و غیره. شناخت توسط انسان آگاهانه و ناخودآگاه است، واقعی یا انتزاعی، و همچنین بصری (مانند دانش یک زبان) و مفهومی (مانند الگویی از یک زبان). فرآیندهای شناختی از دانش موجود استفاده می‌کنند و دانش جدید ایجاد می‌کنند.