تلفن: 66570947

.

درمان پیش آمدگی زبان

پیش آمدگی زبان (بلع “معکوس” یا “نابالغ” نیز خوانده می‌شود) نام‌ رایجی است که به عدم تعادل عضلانی دهانی و روانی داده می‌شود. این مشکل یک الگوی رفتاری انسانی است که در آن زبان در اثر بلع، گفتار و در حالی که زبان در حال استراحت است از لثه های جلویی بیرون می‌زند. تقریباً همه کودکان دارای الگوی بلعیدن دچار پیش آمدگی زبان هستند اما در سن ۶ سالگی یا بیشتر، این مشکل به طور خودکار به الگوی بلع طبیعی تغییر پیدا می‌کند. برای اصلاح پیش آمدگی، آسیب شناسان گفتار تمریناتی را طراحی می‌کنند که یک الگوی طبیعی بلع و همچنین تولید صحیح گفتار را ایجاد کنند. در جلسه ارزیابی به بیمار آزمایشات بلع و گفتارداده می‌شود.