تلفن: 66570947

.

اثربخشی بازی درمانی

فهرست مطلب


در مورد اثربخشی بازی درمانی هنوز باید تحقیقات بیشتری انجام شود. اغلب روش‌های سنتی درمان ممکن است برای کودکان ۳ تا ۱۲ ساله مناسب نباشد.

در مطالعه ای در سال ۲۰۰۹ در مورد اثربخشی بازی درمانی با کودکان پرخاشگر، محققان گروهی از دانش آموزان را با سابقه رفتار پرخاشگرانه به دو گروه تقسیم کردند. یک گروه در معرض بازی درمانی قرار گرفتند و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل استفاده شدند. در پایان مطالعه، محققان دریافتند کودکانی که در معرض بازی درمانی قرار گرفته بودند نسبت به کودکان گروه کنترل بهبود قابل توجهی در رفتارهای پرخاشگرانه نشان دادند.

تجزیه و تحلیل سال ۲۰۰۵ از ۹۳ مطالعه انجام شده بین سالهای ۱۹۵۳ تا ۲۰۰۰ در مورد اثربخشی بازی درمانی با کودکان نیز از این نظریه حمایت می‌کند که این روش یک روش درمانی مؤثر برای کودکان است. طبق بررسی‌های انجام شده این شکل از درمان تأثیرات مثبتی را به همراه دارد، به ویژه زمانی که والدین کودک درگیر درمان بودند تاثیرات بیشتر بود. همچنین طبق بررسی‌ها به نظر می‌رسد این شکل از درمان در هر سن و جنسیتی موثر است