تلفن: 66570947

.

کدام اختلالات روانی با نوروفیدبک قابل درمان است؟

بنابر نظر متخصصین حوزه درمان نوروفیدبک و با استناد به مقالاتی که از سوی پژوهشگران متعدد حوزه نوروفیدبک  میتوان گفت که نوروفیدبک بیشتر برای برخی اختلالات روانی خفیف مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال تأثیر  درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان های استاندارد دارویی کمتر است و استفاده از آن در درمان افسردگی شدید یا اعتیاد مردود است.

 همچنین با یکی دو بار درمان نوروفیدبک در دوره امتحانات، نمی توان تمرکز را افزایش داد و ادعای مراکز نوروفیدبک درباره توانمند کردن یک شبه دانش آموزان برای حفظ کردن درس ها دروغ است و برای نتیجه گیری درست درمان عدم تمرکز در درس خواندن اما با گذراندن جلسات مداوم درمان توصیه می شود و میتوان تمرکز را تا حدی بیشتر کرد که به این ترتیب، توانایی حفظ کردن هم در فرد افزایش پیدا می کند. 

صرع، اختلال کاهش توجه (بیش فعالی)، بیماری های اضطرابی همچون وسواس، افسردگی در سطح خفیف، اختلالات یادگیری مانند اختلال در خواندن و نوشتن، از جمله مواردی است که در مقالات پژوهشی به درمان آنها با نوروفیدبک اشاره شده و همچنین در برخی مقالات اشاره شده که می توان با روش درمانی نوروفیدبک ، کارکرد مراجع را برای افزایش مهارت هایی همچون نواختن آلات موسیقی، تغییر داد، در حال حاضر مرکز نوروفیدبک در تهران بسیار زیاد است ولی با توجه به تخصصی بود این درمان توصیه میشود از خدمات مرکز توانش که میتوان گفت جزو بهترین مراکز نوروفیدبک در تهران استفاده نمایید