تلفن: 66570947

.

چهار روش آسان برای درمان عدم تمرکز در درس خواندن

 چهار روش آسان برای درمان عدم تمرکز در درس خواندن رابررسی مینماییم

 وقتی یک مبحث را تمام کردیم، کتاب را ببندیم و برای خود یا دوستمان درس را یک بار توضیح دهیم. این کار باعث جلوگیری از عدم تمرکز در درس خواندن می شود

 اگر در زمان معین شده نتوانستیم مبحث را تمام کنیم، مبحث را به اتمام رسانده و جمع بندی مطلب را برای زمان شب بگذاریم.

اگر خستگی عامل حواس پرتی ما شده، برای دقایقی مکان مطالعه را ترک کنیم یا مطلب درسی را عوض کنیم.

 وقتی در حال درس خواندن هستیم جدی باشیم و بر اساس یک برنامه مطمئن که به آن اعتماد داریم پیش برویم. یک درمان عدم تمرکز در درس خواندن است