تلفن: 66570947

.

ضوابط تأسیس مرکز گفتار درمانی

ضوابط تأسیس مرکز گفتار درمانی را با هم بررسی می نماییم وزارت کار و تعاون و رفاه متولی مجوز مراکز گفتار درمانی می باشد

1- دفتر گفتار درمانی به محلی اطلاق می شود که طبق ضوابط و مقرات وزارت بهداشت ‘ درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات گفتار درمانی پس از دریافت مجوز فعالیت ، توسط افراد واجد شرایط مندرج در این آئین نامه دایر می گردد . 

2- آسیب شناس گفتار و زبان به فردی اطلاق می شود که دانش آموخته مقطع کارشناسی یا مقطع بالاتر این رشته از دانشگاه های داخل یا خارج از کشور باشد و مدرک وی به تائید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد . 

3- مجوز فعالیت کلینیک گفتاردرمانی عبارت اسـت از مجـوزی که پس از بررسی مدارک و مستندات توسط دانشگاه های علوم پزشکی صادر می شود . 


شرایط، ضوابط و مدارک مورد نیاز تأسیس مرکز گفتار درمانی

?شرایط فردی : 

4- جهـت بـالا بـردن سطـح کیفـی خدمات درمانی در کلینیک گفتار درمانی داشتن سابقـه کـاردرایـن رشتـه درمراکز درمانی، دولتی ، خیریه و خصوصی به شرح زیر ضروری می باشد : 

برای ایجاد کلینیک گفتاردرمانی درشهرتهران و کرج ‘ داشتن حداقل 5 سال سابقه اشتغال بـه کـار تمـام وقت در مراکز فوق 

برای ایجاد دفتر کار در سایر شهرها و شهرستان ها داشتن حداقل 3 سال سابقه اشتغال به کار تمام وقـت در مراکـز مذکور تبصره 1 : مدت خدمت نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی و یا سایر تعهدات قانونی درصورت ارائه گواهی معتبر اشتغال به گفتار درمانی جزء سابقه کار محسوب می شود . 

تبصره 2 : مدت تحصیل کارشناسی ارشد گفتار درمانی حداکثر تا یک سال و PhD حداکثر تا دو سال براساس گواهی دانشگاه محل تحصیل جزء سابقه کار محسوب می شود . 

تبصره 3 : گواهی سابقه اشتغال به گفتار درمانی در مراکز خصوصی باید به تائید معاونت درمان و دارو دانشگاه / دانشکده مربوطه برسد . 


مدارک مورد نیاز 

5- مدارک مورد نیاز برای تأسیس کلینیک گفتار درمانی شامل موارد زیر می باشد ‘ که باید به معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه ارائه گردد : 

الف ) گواهی انجام یا معافیت خدمات قانونی 

ب ) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ( در مورد شاغلین رسمی مراکز دولتی با ارائه تصویر حکم استخدامی نیازی به این گواهی نمی باشد ) . 

پ ) یکی از مدارک تحصیلی کارشناس ، کارشناس ارشد ، PhD گفتار درمانی 

ب ) سه قطعه عکس 4*3 

د ) گواهی سابقه اشتغال به گفتار درمانی 

ه ) اعلام کتبی آدرس دقیق دفتر کار و ساعات فعالیت و تلفن تماس جهت هماهنگی به منظور بازرسی از محل دفتر کار 

م ) ارائه تصویر یا شماره کد ملی 

ی ) اصل فیش های بانکی طبق مقررات مربوطه(مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور 

پروانه ها به متقاضی اعلام خواهد گردید ،مبالغ جهت شهر تهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).

شما میتوانید از خدمات گفتار درمانی بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران استفاده نمایید