تلفن: 66570947

.

سایر ضوابط مورد نیاز مرکز گفتار درمانی

ضوابط  مورد نیاز یک مرکز گفتار درمانی

- اندازه تابلو حداکثر 70*50 سانتی متر با ذکر نام و نام خانوادگی آسیب شناسی گفتار و زبان بوده و فقط مجاز به نصب یک تابلو می باشد . 

- آسیب شناسی گفتار و زبان اجازه چاپ سر برگ براساس مفاد مجوز مرکز کاردرمانی را دارد . 

- تعرفه خدمات ارائه شده مطابق تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد . 

- ارائه خدمات گفتار درمانی در تمامی روزهای هفته و حداقل جهت یک نوبت کاری ( صبح و عصر ) ضروری است . 

- هرگونه جابه جائی و انتقالی و یا تعطیلی محل دفتر باید به اطلاع و موافقت دانشگاه مربوطه باشد . 

- نظارت بر عملکرد مرکز گفتار درمانی به عهده دانشگاه مربوطه با همکاری انجمن گفتار درمانی ایران می باشد . 

- نصب اصل مجوز مرکز گفتار درمانی در محل فعالیت و در معرض دید مراجعین الزامی است . 

- اعتبار مجوز دفتر طبق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و سایر مقررات مربوطه می باشد . 

- دارنده مجوز کلینیک گفتار درمانی تحت هیچ شرایطی مجاز به استفاده از افراد تجربی و بدون تحصیلات دانشگاهی معتبر برای ارائه خدمت نمی باشد و خدمات مذکور باید توسط آسیب شناسان گفتار و زبان دارای حداقل مدرک کارشناسی و تحت نظر دارنده مجوز ، ارائه گردد . 

- کلیه مراکز گفتار درمانی موجود در کشور باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب آئین نامه تأسیس دفاتر کار گفتار درمانی به شماره 5396/س مورخ 23/1/82 به دانشگاه مربوطه مراجعه و وضعیت خود را با شرایط جدید انطباق داده و نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام نمایند . 

- مرکز گفتار درمانی موظف به پاسخگوئی و همکاری با بازرسین وزارت بهداشت ‘ درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذی صلاح قانونی هستند و در صورت تخلف از ضوابط و مقررات و مفاد مقررات مطابق قانون و آئین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی و حرف وابسته به آن به شرح زیر با متخلف برخورد خواهد شد : 

الف ) تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه ذی ربط 

ب ) اخطار کتبی توسط دانشگاه مربوطه 

ج ) لغو مجوز دفتر کار و تعطیل دفتر به مدت 1 تا 3 ماه به پیشنهاد دانشگاه مربوطه 

د ) لغو مجوز دفتر و تعطیل دفتر به مدت 4 ماه تا یک سال به پیشنهاد دانشگاه مربوطه 

ه ) لغو دائم مجوز دفتر به پیشنهاد دانشگاه ذی ربط 

- بیمار حق دارد از طول مدت درمان و عوارض احتمالی آن از گفتار درمانگر اطلاع حاصل نماید و پس از طی هر دوره درمانی ( 10 جلسه ) فرم مخصوص رضایتمندی توسط بیمار تکمیل و در پرونده ثبت گردد . 

کلینیک توانش بعنوان بهترین مرکز گفتاردرمانی در تهران خود رو ملزم به رعایت موارد فوق می داند