تلفن: 66570947

.

سنسوری روم برای کودکان بیش فعال، مزایای سنسوری روم،  هزینه اتاق حسی - قیمت سنسوری روم ، هزینه هر جلسه کاردرمانی حسی، بهترین مرکز سنسوری روم در تهران، 

مزایای سنسوری روم برای کودکان بیش فعال

  1. از طریق محرک‌های حسی متنوع و گوناگون فرصت‌های یادگیری متنوعی را محیا می سازد.
  2. فرصت تعامل و تجارب گوناگون را فراهم می‌کند.
  3. منجر به رشد خودکنترلی و خودتنظیمی می‌شود.
  4. بر افزایش توجه و تمرکز آنان کمک می‌کند.

5.استرس و فشار روانی آنان را کاهش می‌دهد.

کلینیک کاردرمانی توانش  جزء بهترین مرکز سنسوری روم در تهران  با بیمه بانک تجارت قرارداد دارد و افراد مشمول می توانند بدون پرداخت هزینه، خدمات اتاق حسی دریافت کنند.

سایرمراجعین نیز می توانید در این کلینیک از بیمه های تکمیلی خود استفاده کنید، بدین صورت که رسید هزینه ای را که پرداخت می کنید دریافت کنید و آن را تحویل بیمه تکمیلی خود بدهید تا هزینه کاردرمانی حسی را به شما برگردانند.

در تمامی بخش های کاردرمانی حسی، تجهیزات پیشرفته و امکانات متنوع استفاده شده است، که توسط آن ها خدمات تخصصی اتاق حسی موثرتری ارائه شود.

هزینه یک جلسه  کاردرمانی اتاق حسی 75000 تومان  و مدت زمان هرجلسه سنسوری روم  45 دقیقه می باشد.