تلفن: 66570947

.

آزمون ثبت توجه ART

توجه پایدار توانایی تمرکز روی یک محرک خاص به همراه مهار سایر محرک های مزاحم است نقص توجه یکی از شایع ترین پیامد های آسیب های ضربه ای، تحولی، تحلیلی و عروقی مغز است. بر اساس گزارش بارکلی 20% از همه کودکان ایالات متحده آمریکا به نوعی مبتلا به نقص توجه هستند که بسیاری از آنها بدون ارزیابی دقیق برچسب نقص توجه /بیش فعالی دریافت می نمایند و متعاقب آن نقص واقعی یا تشخیص داده نمی شود و یا به نا درستی تشخیص داده می شود و درمان نا مناسب ارائه داده میشود.اختلال نقص توجه و بیش فعالی به 4 دسته تکانشگری/بیش فعالی، بی توجهی . ترکیبی و نوع تصریح نشده تقسیم شده است.
اهمیت توجه در فرایند های شناختی فراتر از این موضوع است، چرا که توجه پایه ای برای شکل گیری سایر فرایندهای شناختی است. به عبارت دیگر تا اطلاعات به کمک توجه انتخابی وارد نظام پردازشی نگردد به کمک توجه پایدار در سیستم پردازشی نماند و با توجه انتقالی بخش مفید و غیر مفید آن تفکیک نشود اجرای فرایندهای شناختی دیگر مانند یادگیری و برنامه ریزی و حل مساله و تصمیم گیری صورت نخواهد گرفت. شواهد متقنی در بین محققین وجود دارد که نظام توجهی انسان شامل شبکه های متعددی مشتمل بر گوش به زنگی جهت گیری و کنترل اجرایی است.
آزمون عملکرد مداوم یکی از معروف ترین آزمون های مورد استفاده برای سنجش توجه پایدار است. اساس این تکلیف توجه پیوسته به یک محرک خاص و حفظ گوش به زنگی در زمان اجرای تکلیف است. این تکلیف یکی از تکالیف بسیار معتبر در سنجش تغییرات توجهی در آسیب های روان پزشکی و عصب شناختی است.