تلفن: 66570947

.

آزمون مهارت های ادراک بیناییTVPS

بینایی در تمام زمینه های تحول کودک بعنوان حس هماهنگ کننده و یکپارچه ساز دخالت می کند ودر درک حسهای دیگر نیز نقش بسزایی دارد . ادراک فرایندی است که فرد از طریق آن ، طرحهایی از محرکهای محیط خود را سازمان داده و تفسیر می کند و منظور از ادراک بینایی توانایی شناخت ، سازماندهی و تفسیر داده های حسی است که از طریق چشم ها دریافت می شود و در شکل گیری مهارتهای اساسی کودک مثل رشد حرکتی ، نوشتن، خواندن، ریاضیات تاثیر فراوانی دارد. آزمون TVPS-R میزان دید فرد را اندازه گیری نمی کند و فقط مربوط به ارزیابی ادراک بینایی و غير وابسته به حرکت است.گاردنر اين نسخه از آزمون رادر سال 1982 تهیه کرد و درسال 1996 درايالات متحدةآمريكا مورد تجديدنظرقرار گرفت. اين مجموعه شامل7خرده آزمون تشخيص بينايي[2] ،حافظة بينايي[3] ،روابط بينايي – فضايي[4] ،ثبات شكل بينايي[5] ،حافظة توالي بينايي[6]،تشخیص شكل اززمينة بينايي[7] واكمال بينايي[8] است . تشخیص بینایی توانایی تشخیص جنبه های خاص و ثابت محرک بینایی را گویند . کودکان یاد می گیرند تا با پیدا کردن خصوصیات منحصر به فرد یک محرک که آن را از دیگری مجزا می سازد ، آن محرک را تشخیص دهند .حافظه بینایی به معنی توانایی بازیافت و گرفتن تجارب بینایی است سه فرآیند اساسی حافظه بینایی شامل ثبت[1] ، کدگذاری و ذخیره[2]و بازیافت[3]می باشد.منظور از روابط بینایی فضایی توانایی ادراک وضع اشیا در فضا و مکان وتشخیص وارونگی یا چرخش اشیااست.ثبات شکل توانایی تشخیص یک شکل در حالات گوناگون و صرفنظر از اندازه ،وضعیت جنس یا رنگ آن شکل است.تشخیص شکل از زمینه به توانایی تمییز دادن یک شکل از تصویر زمینه آن تصویر گفته می شود و منظور از اکمال بینایی تشخیص شکل ها از نمادهای ناکامل انها است .

 

هر خرده آزمون شامل شانزده مورد می باشد .خرده آزمونهای اين نسخه دردودفترچه قرار دارد كه يكي ازآنها حاوی 3 وديگري حاوی 4 خرده آزمون است .خرده آزمونها ازچند پرسش تصويري چند گزینه ای تشكيل شده اند.درهرمورد تصويري به كودك نشان داده مي شودكه كود ک بايد با مشاهدة آن گزينة صحيح راانتخاب كند. مدت زمان اجرای کل آزمون 9 تا 25 دقيقه و بستگی به سن آزمودني دارد .محدوده سنی آن براي كودكان 4 سال كامل تا 12 سال و11ماه می باشد .وبه جنس،آموزش،نژاد،فرهنگ وزبان وابسته نيست . این آزمون در مرکزتوانبخشی توانش برای مراجعین و متقاضیان اجرا می گردد.
[1] Test of Visual Perception Skills Revised
[2] Visual Discrimination
[3] Visual memory
[4] Visual spatial relationships
[5] Visual form constancy
[6] Visual sequential memory
[7] Visual figure ground
[8] Visual closure