تلفن: 66570947

.

آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری شنیداری IVA

IVA، یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری است که برای تشخيص و تفكيك انواع ADHD شامل نوع کمبود توجه، نوع بيش فعال (تکانشگر) ، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS) ، می پردازد. بعلاوه IVA، به طور دقیق به تفکیک 5 نوع توجه شامل توجه متمرکز، توجه مداوم، توجه انتخابی، توجه تقسیم شده و جابجایی توجه در دو سطح دیداری و شنیداری نیزمی پردازد. از نتایج آزمون برای بررسي مشكلات و اختلالات ديگری نظير مشكلاتِ خود كنترليِ مرتبط با جراحت سر، اختلالات خواب، افسردگي، اضطراب، اختلالات يادگيري، زوال عقل و مشكلات پزشكي ديگر،  استفاده مي شود.