تلفن: 66570947

.

بازی درمانی ، کلینیک بازی درمانی ، مرکز بازی درمانی

بازی درمانی

بازی درمانی نوعی درمان اولیه برای کودکان است .در بازی درمانی، درمانگر کودک را برای کشف وقایع زندگی تشویق می کند که ممکن است در شرایط فعلی او اثر داشته باشد این رفتار در درجه اول از طریق بازی و همچنین از طریق زبان ایفا می شود.

بازی درمانی به فرد در برقراری ارتباط، کشف افکار و احساسات سرکوب شده و تروماهای (آسیب های)  حل نشده و رشد تجارب شخصی کمک کرده و به عنوان یک درمان مهم، موثر و مناسب برای رشد سلامت ذهنی دیده شده است. در بازی درمانی درمانگر با فراهم کردن محیطی و مطلوب و ایمن به کودک اجازه می دهد بدون هیچ محدودیتی به بازی بپردازد. اتاق بازی درمانی به همانند یک اتاق مشاوره است که اسباب بازی ها به شیوه خاصی انتخاب شده اند که کودک ضمن بازی به بیان احساسات خود پرداخته و رفتارهای سالم توسعه بخشیده می شوند. تعامل کودک با اسباب بازی ها به عنوان کلمات نمادین کودک در نظر گرفته می شوند بازی درمانی به درمانگر کمک می کند تا افکار و عواطف خاصی که ممکن است بیان شفاهی کودک را مشکل ساخته اند را کشف کند.کلینیک بازی درمانی توانش یکی از تخصصی ترین مراکز بازی درمانی محسوب میشود