تلفن: 66570947

.

درمان تکنولوژیک AVS ، مرکز درمان تکنولوژیک AVS ، کلینیک درمان تکنولوژیک AVS

درمان تکنولوژیک AVS

مغز انسان گرایش به دنبال کردن هماهنگی (ریتم) دارد. وقتی ما به یک موسیقی با ضرب آهنگ سریع گوش می دهیم امواج مغزی ما نیز تمایل پیدا می کنند که سرعتشان را بیشتر کنند و برعکس وقتی به موسیقی با ضرب آهنگ پائین گوش می دهیم سرعت امواج مغزی ما نیز پائین می آید. همچنین نور چشمک زن نیز روی امواج مغزی ما تأثیر می گذارد .تابش نور چشمک زن مداوم به چشم، مغز را تحریک نموده که سبب هماهنگی امواج مغزی با فرکانس مشابه نور شده و دامنه امواج مغز با همان فرکانس نور افزایش می یابد.نوری که سریعتر چشمک می زند باعث افزایش دامنه امواج سریع یا فرکانس بالای مغز شده متقابلاً نوری که آهسته تر چشمک می زند امواج فرکانس پائین یا امواج مغزی آهسته را افزایش می دهد.

AVS از نور چشمک زن وصداهای ریتمیک به منظور هماهنگی امواج مغزی با ریتم وفرکانس دلخواه استفاده می کند.با تحریک مغز ، عملکرد آن را بوسیله نورچشمک زن از طریق عینک مخصوص وفرستادن صدا از طریق هد فون امکان تغییر امواج مغزی غالب چه بصورت کوتاه چه بلند می توان تغییر داد.