تلفن: 66570947

.

آزمون یکپارچگی دیداری حرکتیTVMI

آزمون Visual–Motor Integration شامل ۲۴شکل هندسی است که از ساده تا پیچیده تنظیم شده ودر دامنه ی بین صفر تا ۵۰ نمره گذاری می شود. این آزمون در سال ۱۹۶۱توسط بییری و باکتنیکا به منظور بررسی هماهنگی بینایی- حرکتی که نشان دهنده برخی مشکلات ترسیمی ، اختلال در نوشتن و هماهنگی در حرکات ظریف است ، ساخته شد. در آن از آزمون شونده خواسته می شود تا اشکال را الگو برداری کند . آزمون بییری بر روی کودکان ۲ الی ۱۸ساله قابل اجرا است .
تحقیقات نشان می دهند آزمون بییری با آزمون بندر گشتالت همبستگی دارد. وینتر و کارترل،۲۰۰۹،در پژوهشی برای یافتن اثر انواع آموزش (بینایی ،حرکتی وبینایی-حرکتی )برروی کودکان ۵ساله متوجه شدند که آموزش بینایی –حرکتی موثر ترین نوع آموزش است .بطوریکه اموزش بینایی در سطح کیفیت حروف و اموزش حرکتی در سطح روانی حرکات موثر بود .همچنین· ایجادهرگونه اختلال بینایی- حرکتی ،اغلب سبب بروزمشکل د ر زمینه الگو برداری ازنوشته هاخواهدشد(موریسون ،۲۰۰۳) ییری(۱۹۸۹) ضریب همبستگی پایایی بین مشاهده گران این آزمون رااز۰٫۵۸ تا ۰٫۹۹ ومیانگین ۰٫۹۳ و پایایی آزمون-بازآزمون آن ۰٫۹۲را گزارش کرد .