تلفن: 66570947

.

ماساژ درمانی ، مرکز ماساژ درمانی ، کلینیک ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

تکنیکهای ماساژ درمانی عامل موثری در تسریع رشد و وزن گیری نوزادان نارس، تعدیل تنوسیته عضلانی و جلوگیری از دفورمیتی ها در کودکان CP ، کاهش اضطراب و تکانشگری در کودکان بیش فعال کاهش بیقراری و رفتار کلیشه ای کودکان اتیسم می باشد.مرکز ماساژ درمانی توانش خدمات ماساژ درمانی را برای مراجعین فراهم نموده است