تلفن: 66570947

.

عوارض لکنت زبان

 در این مقاله عوارض لکنت زبان را بررسی می نماییم تا اهمیت درمان لکنت زبان مشخص شود

لکنت زبان در کودکان می تواند منجر به موارد زیر شود:

مشکلات برقراری ارتباط با دیگران برای افرادی که مشکل لکنت زبان دارند

مضطرب بودن در صحبت کردن کودکان دارای لکنت

صحبت نکردن یا اجتناب از موقعیت‌هایی که به صحبت نیاز دارند

از دست دادن مشارکت اجتماعی و مدرسه برای کودک دارای لکنت یا کار و موفقیت

مورد اذیت و آزار قرار گرفتن بخاطر لکنت زبان

عزت نفس پایین